About Brooklyn
About Brooklyn

Presentació

Els polígons industrials conformen els espais físics on s’allotja
actualment la major part del teixit industrial del país però no són
considerats al mateix nivell que les infraestructures civils o els barris
urbans. Què cal fer, en un futur immediat, per a consolidar les indústries
establertes i atraure noves indústries i, per tant, permetre la creació
d’activitat, riquesa, benestar i nous llocs de treball? Quines accions de
rehabilitació integral i d’adequació a les noves exigències tecnològiques
podrien aportar als polígons major competitivitat, millors prestacions i
menor impacte ambiental?

La Universitat, en aquest cas la UPC, per la seva missió i posició, vol
impulsar la recerca i desenvolupament d’aquestes accions perquè s’hi
sent compromesa, tal com en dècades passades ho va fer col·laborant
en la rehabilitació del parc d’habitatges socials. El grup de recerca LiTA
(Laboratori d’innovació i Tecnologia a l’Arquitectura) assumeix aquest
repte de promoure aquesta jornada de trobada i debat de la comunitat
tècnica, econòmica i social preocupada pel futur compartit dels polígons
industrials.

Refabricat_img_señales
About Brooklyn

LiTA

Laboratori d’innovació
i Tecnologia de l’Arquitectura

Web LiTA

25 de gener de 2017

Horari: Dimecres de 9h a 14h.

Veure programa

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Carrer de Pere Serra 1-15
08173 St.Cugat del Vallès.

About Brooklyn
Our Service

Objectiu

L’objectiu d’aquesta jornada és compartir i divulgar una visió sobre
l’estat actual i debatre sobre les properes intervencions a realitzar per a
l’actualització dels polígons industrials. Cal plantejar la problemàtica i
les possibles solucions tècniques dels polígons intdustrials en totes les
seves vessants i disciplines, relacionades amb temes urbans, ecològics,
noves tecnologies, tècnic-constructius, etc. És important que la diversitat
dels agents implicats es puguin trobar, comparteixin una diagnosi i
consensuïn les prioritats d’intervenció a curt i mitjà termini.

On som?

Durant els últims anys, a causa de la crisi econòmica i de la reconversió
industrial, hi ha hagut un cert deteriorament i estancament dels polígons
industrials a Catalunya.
Ho observem en:

 1. Infraestructura urbana que va esdevenint obsoleta per la seva
  inadequació a les noves exigències.
 2. Manca d’accions d’eficiència energètica conjunta a nivell
  de polígon.
 3. Existència de naus industrials buides o d’edificis en ús
  però amb manifestes necessitats de rehabilitació.
 4. Deficient interconnexió dels centres urbans, especialment en l’ambit
  de transport públic o mobilitat alternativa, amb els districtes
  industrials.
 5. Manca de plans d’adequació dels serveis urbans
  d’aquests espais ciutadans a la seva activitat productiva:
  residus, electricitat, aigua, gas, vapor, etc.
 6. Lent desplegament de les xarxes de comunicació
  TIC i nous serveis intel·ligents.

Our Service
About Brooklyn

URBANITAT

SESSIÓ 1

VIALITAT

SESSIÓ 2

EDIFICACIÓ

SESSIÓ 3

ENERGIA

SESSIÓ 4

About Brooklyn
Our Service

Sessió1.URBANITAT

Com s’han d’integrar millor els polígons industrials al teixit urbà i territorial?

Situació actual.
Durant molt de temps les activitats industrials eren considerades
incompatibles amb els usos residencials. D’aquesta manera es van planificar
els polígons industrials com espais segregats de les zones urbanes, llocs
marginals per tal de disminuir l’impacte de les seves activitats. (el soroll, la
contaminació de l’aire, el tràfic de transport pesat, l’ús de materials
contaminants, riscos per a la salut, etc.) i desenvolupar les seves dinàmiques
autònomes.

La major part dels polígons industrials són ara espais urbans aïllats a l’hora
estan actualment en transició pel canvi de les activitats industrials que s’hi
realitzen. La reindustrialització afectarà fortament a les condicions tècniques i
d’habitabilitat d’aquests espais urbans. Fenómens com la deslocalització
industrial o externalització, la terciarització de les funcions de les empreses,
la fragmentació dels processos de producció, la flexibilització de la producció
orientada a la demanda, etc., estan desenvolupant un nou perfil de polígon.

Objectiu.
Els polígons industrials han de ser espais d’activitat econòmica autònoms
però en concordància tamb el teixit urbà tradicional (central) més pròxim. Cal
definir els serveis, espais lliures i equipaments urbans a compartir.Cal establir
els fluxos d’interacció entre els residents i els usuaris.

Our Service
Our Service

Els polígons industrials han de ser espais d'activitat econòmica autònoms però amb concordança amb la ciutat

Our Service
Our Service

Sessió 2.VIALITAT

Com cal imaginar el nou carrer de les árees productives urbanes?

Situació actual.
La infraestructura urbana dels polígons industrials s’ha anat deteriorant i
esdevenint inadequada per la contracció de l’activitat industrial, els canvis d’ús,
la manca de manteniment, etc. Aquesta situació s’ha degut tant a la
deslocalització de les activitats industrials i a la crisi econòmica (estancament
del consum i la producció) com a la contracció pressupostaria de les
administracions públiques que han disminuït les seves inversions en el
manteniment dels polígons per a prioritzar actuacions més urgents.

La infraestructura viària de molts polígons, com els accessos, vies internes,
senyalització, voreres, etc. es troba en estat precari. La infraestructura de
comunicació de la majoria dels polígons industrials no té la provisió de fibra
òptica. Hi ha una feble xarxa de transport públic per a la mobilitat dels
treballadors dels polígons. No hi ha xarxes col·laboratives robustes per a
l’adquisició de béns o el tractament de residus.

Objectiu.
Aconseguir polígons industrials més competitius a través de la millora i / o
l’ampliació de la infraestructura viària (ferms, desguàs, il·luminació, etc.) de
mobilitat i comunicació (TIC) així com dels fluxos materials (proveïments i
residus).

Our Service
Our Service
Our Service
Our Service

Sessió 3.EDIFICACIÓ

Els actuals edificis industrials són encara funcionalment útils per a la manufactura o be cal reconsiderar-los integralment?

Situació actual.
Els polígons Industrials no només presenten deficiències en la infraestructura
i l’entorn urbà, també és notori l’abandonament del manteniment dels edificis
com la caducitat de molts d’ells. Disposem d’un cens fiable de l’estat i tinença
dels edificis industrials a Catalunya? Disposem d’estudis de com les
condicions d’habitabilitat d’aquests edificis condicionen la seguretat i salut
dels treballadors?. Hi ha poques referencies divulgades sobre rehabilitació
d’edificis industrials per a noves activitats industrials.

Objectiu.
Rehabilitar els edificis dels polígons Industrials és imprescindible per tal d’optimitzar les prestacions de l’edifici i salvaguardar la seguretat i salut dels seus usuaris.

Our Service
Our Service

L’actualització constant de la infraestructura viaria i de mobilitat dels polígons és un element clau per a la seva eficiència en un món creixent d'intercanvis

Our Service
Our Service

Sessió 4.ENERGIA

Com es gestionarà i transportarà en un futur immediat la energia produïda i consumida als polígons industrials?

Situació actual.
L’industria tant per a la producció com per al transport, té una elevada despesa
energètica associada. El consum energètic en els polígons industrials sol ser
intens i d’elevat cost a causa del consum que solen realitzar les diferents
maquinàries que utilitzen les indústries. Reduir el consum és prioritari per
ajustar els costos i recuperar els beneficis.

L’industria comparteix la xarxa de distribució energètica amb la resta de la
ciutat. No hi ha un mercat energètic secundari dins dels polígons industrials
que permeti delimitar accions públiques o privades. No es detecten iniciatives
de captació, tractament, acumulació o distribució d’energia pròpies dels
polígons industrials

Objectiu.
Definir el perfil més adequat per al futur entorn construït industrial per tal que
pugui fer front al repte de l’eficiència energètica

Our Service
Team

PONENTS CONVIDATS

100_4596

URBANITAT

ANTONIO FONT ARELLANO
Professor UPC
CV

DSC09285_b

VIALITAT

JOAN MIRÓ FARRERONS
Director tècnic GINTRA
grup PUMSA
CV

refabricat_img_congress

EDIFICACIÓ

RAÜL SERRA I FABREGÀ
Doctorand UPC
CV

100_4671_b

ENERGIA

ANTONI PALOU BALLESTER
Arquitecte Municipal de Lliça de Vall
CV

Team
Our Service

Organitza:

LOGO LITA

Col·labora:

LOGO-ARQUITECTES-DIPUTACIO

Suport:

LOGO POLIGONS INDUSTRIALS
Our Service
contacte

Inscriu-te a REfabriCAT.2017

ENTRADA LLIURE / AFORAMENT LIMITAT / INSCRIPCIÓ PREVIA

Aforament complet. Disculpeu les molèsties.

contacte

Llibre complet de ponències en pdf

Publicació

Llibre complet de ponències en html

Visualitza on-line la nostra publicació completa de la jornada